Banc Amser Tregaron Time Bank

Ar hyn o bryd mae CAVO yn datblygu Bancio Amser yng Ngheredigion, gan ddatblygu rhwydwaith o Fanciau Amser; a'r mis hwn byddwn yn lansio Banc Amser Tregaron ynghyd â chefnogaeth Whilen y Porthmwyn a Cyngor Dref Tregaron. 

Cyfnewid amser yw bancio amser - ffordd o dreulio awr o amser yn helpu rhywun allan i gyfnewid awr o amser, gweithgaredd neu brofiad rhywun arall. Ni chyfnewidir unrhyw arian. Y syniad yw cyflwyno budd i'r ddwy ochr rhwng sefydliad ac unigolion, gyda'r nod o ddenu pawb i rannu eu sgiliau a'u hamser. Nod y banc amser yw denu pob aelod o'r gymuned i gymryd rhan.

Mae Bancio Amser yn edrych ar eich sgiliau ac yn credu'n gryf bod gan bawb rywbeth i'w roi, ein rôl yn y Banc Amser fydd paru sgiliau â'r hyn sydd ei angen ar y gymuned.


CAVO is currently developing Timebanking within Ceredigion, developing a network of Timebanks; and this month we will be launching Tregaron Timebank together with the support of Drovers Wheel and Tregaron Town Council in the Tregaron area.

Timebanking is an exchange of time - a way of spending one hour of time helping someone out in exchange of an hour of someone’s else’s time, activity or an experience.  No money is exchanged. The idea is to introduce a mutual benefit between organisation and individuals, with the aim to attract everyone to share their skills and time.  Time bank aims to attract all members of the community to get involved.

Timebanking looks at your skills and believes strongly that everyone has something to give, our role within the Time Bank will be to match up skills with what the community needs.


Sut i gymryd rhan/ How to get involved
Sut i gymryd rhan/ How to get involved
Os oes awr gen chi rhoi  - dewch i weld y Banc Amser Tregaron i drafod cyfloedd i ennill eich credyd amser. If you have an hour to give- call in at the Tregaron Time Bank to discuss the opportunities for you to earn your time credits.
Newyddion
Newyddion wrth Banc Amser Tregaron

Mae ein sesiwn casglu sbwriel nesa - 21.3.2020 - 10am - 12pm 

wedi'i ohirio - Our next litter pick - Postponed

Digwyddiad Banc Amser Tregaron/ Whilen y Porthmyn/ Croeso i Gerddwyr

A Tregaron TimeBank/ Drovers Wheel/ Walkers are Welcome event


Newyddion o Banc Amser Tregaron/ News from Tregaron Time Bank
News from Tregaron Time Bank


Thanks to all that joined us on Saturday with our first litter pick with Tidy Tregaron - Tregaron Time Bank with Drovers Wheel, Tregaron Town Council and CAVO.  20 Timebankers, 30 rubbish bags in 2 hours! Thanks to Tregaron memorial Hall for a place to meet after to have a cuppa and to SPAR Tregaron for the refreshments!


Gareth Jones / Ruth Evans / Trish Lewis - Tim Banc Amser Tregaron Time Bank Team

T: 01570 423 232 E: infovb@cavo.org.uk

Swyddfa Whilen y Porthmyn/ Drovers Wheel Office - 

Mercher / Wednesday - 10am - 1pm

Iau/ Thursday - 1pm - 3.30pm


        Cavo      G I G Cymru      Drovers' Wheel

Digwyddiad wedi'i ohirio/ This event has been postponed.