Banc Amser Ceredigion Time Bank

Cryfhau a chysylltu cymunedau yng Ngheredigion - Un awr ar y tro 

Strengthening and connecting communities in Ceredigion - One hour at a time


Croeso i rhwydwaith Banc Amser Ceredigion Time Bank - dewiswch pa banc amser hoffech ymuno.

Banc U link Cletwr Link Penparcau Link Tregaron Link

Welcome to Banc Amser Ceredigion Time Bank network - choose which time bank you wish to join.


Beth yw Bancio Amser?
Beth yw Bancio Amser?

Yn syml, mae bancio amser yn ffordd i gymunedau gyfnewid sgiliau, profiad a diddordebau. Mae unigolion a sefydliadau yn ennill credydau amser trwy roi cymorth a chefnogaeth ymarferol i eraill ac yna gwario eu credydau pan fydd arnynt angen. Mae'n system ddi-arian lle gallwch fasnachu awr o roi, am awr o dderbyn!

This is a description
What is Timebanking?

Timebanking is simply a way for communities to exchange skills, experience and interests. Individuals and organisations earn time credits by giving practical help and support to others and then spend their credits when they need want. It is a money-free system where you can trade an hour of giving, for an hour of receiving!

Newyddion o'r rhwydwaith/ News from the network
Newyddion o'r rhwydwaith/ News from the network
  • Tregaron Time Bank launched! Join us on Friday 29th November  at Drovers Wheel office , Tregaron - 11am - 2pm to find out more!


Mae Banc Amser Ceredigion Time yn datblygu banciau amser mewn sawl lleoliad yng Ngheredigion.  Dewiswch y banc amser yr hoffech chi ymuno ag ef.

Mae Banc Amser Ceredigion Time Bank yn brosiect a gefnogir gan Fwrdd Iechyd Hywel Dda -Cymdeithas Sefydliadau Gwirfoddol Iechyd y Cyhoedd a Ceredigion i ddatblygu rhwydwaith o fanciau amser ledled y sir.

Mae banciau amser yn cael eu sefydlu ar y cyd â chymunedau lleol sy'n cynnwys unigolion, sefydliadau gwirfoddol, elusennau a chyrff statudol i ddatblygu banciau amser sy'n iawn i'w cymunedau.

Bydd y rhwydwaith yn ysgogi cymunedau i roi a derbyn cefnogaeth trwy rannu amser, sgiliau, profiadau ac adnoddau trwy gredyd amser. Felly am bob awr o gymorth a roddir, enillir credyd amser awr y gellir ei ddefnyddio wedyn i dderbyn rhywfaint o help - syml!

Nod rhwydwaith Banc Amser Banc Ceredigion yw cryfhau a chysylltu cymunedau, lleihau arwahanrwydd cymdeithasol a gwella iechyd a lles yn yr holl drefi a phentrefi y mae'n eu cyrraedd - awr ar y tro !!

Banc Amser Ceredigion Time Bank is developing time banks in several locations within Ceredigion. Please select the time bank you would like to join.

Banc Amser Ceredigion Time Bank is a project supported by Hywel Dda Health Board – Public Health and Ceredigion Association of Voluntary Organisations to develop a network of time banks throughout the county.

Timebanks are being set up in conjunction with local communities involving individuals, voluntary organisations, charities and statutory bodies to develop time banks that are right for their communities.

The network will mobilise communities to give and receive support by sharing time, skills, experiences and resources through a currency of time credits. So for every hour of help given, an hour time credit is earned which can then be used to receive some help - simple!

Banc Amser Ceredigion Time Bank network aims to strengthen and connect communities, reduce social isolation and improve health and wellbeing in all the towns and villages it reaches - one hour at a time!!Gareth Jones / Ruth Evans / Trish Lewis 

Tim Banc Amser Ceredigion Time Bank Team

T: 01570 423 232 E:infovb@cavo.org.uk


        Cavo      G I G Cymru